Planerad vindpark Gundåsmoren

RWE Renewables Sweden bjuder in till tidig dialog om Vindkraftpark Gundåsmoren.

RWE Renewables Sweden AB (RWE)

RWE Renewables Sweden undersöker tillsammans med den statliga skogsägaren Sveaskog möjligheterna att bygga en vindkraftpark i området Gundåsmoren, i Rättviks kommun i Dalarna.

Vi bjuder nu in till en tidig dialog med närboende, fastighetsägare och andra intressenter som kan beröras av vindkraftsparken. Syftet är både att informera om projektet och arbetet framåt, och att ge berörda intressenter möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Vi vill bland annat gärna få information om hur marken och området används i dag.


Som berörd intressent är du välkommen att skicka information, synpunkter eller förslag till RWE:s projektledare Tomas Sjödahl samt biträdande projektledare Claes Hyllienmark.

 


Projektledare Tomas Sjödahl, RWE

tomas.sjoedahl@rwe.com

Telefon: 076-118 74 34

 


Bitr. Projektledare Claes Hyllienmark, RWE

claes.hyllienmark@rwe.com

Telefon: 079-098 14 81

 

Vid frågor och synpunkter till markägaren Sveaskog går det bra att kontakta:


Tomas Fransson, ansvarig för vindkraft på Sveaskog

tomas.fransson@sveaskog.se

Telefon: 08-655 90 81

Om projekt Gundåsmoren

Gundåsmoren ligger i den centrala delen av Rättviks kommun. Kommunen har pekat ut Gundåsmoren som lämpligt för vindkraft i sin vindbruksplan. Inga detaljplanelagda områden berörs av projektets utredningsområde.


Området och markerna intill är glesbebyggt och består i huvudsak av barrskog med inslag av sjöar, bäckar och mindre myrmarker. Utredningsområdet domineras av gran- och tallskog med ett aktivt skogsbruk.


Närmsta belägna ort är Sunnanhed, cirka tre kilometer väster om utredningsområdet. Närmaste större ort är Furudal, cirka 10 kilometer nordväst om området. På Hedbodberget, cirka fyra kilometer norr om utredningsområdet, finns en befintlig vindkraftpark med 15 vindkraftverk.


Vindförhållandena inom området ger mycket bra förutsättningar för vindkraft, med en beräknad medelvind på cirka 8 meter per sekund på 150 meters höjd.


Vi vill utveckla bygden


Vi på RWE vill gärna skapa något som är positivt för natur- eller kulturmiljövärden i samband med byggnationen, om vindparken blir verklighet. Det gör vi som en del av vårt hållbarhetsarbete. Här är vi väldigt nyfikna på att höra vilka idéer och önskemål olika intressenter har.


Några möjliga insatser skulle kunna vara att bidra till att bevara trädristningar i området, rusta upp fäbodleder eller återskapa slåtterängar i anslutning till vägbyggen för att främja den biologiska mångfalden. Kontakta oss gärna och berätta vad du tycker är viktigt!

Tillståndsprocessen för en vindpark

För att få bygga en vindpark krävs tillstånd enligt 9 kapitlet i miljöbalken.

Fördelar med Vindkraft

Stor klimatnytta, fler arbetstillfällen, lägre elpriser och del av vinsten till bygden

Kontakta oss


Vi vill gärna höra dina och andra berörda intressenters synpunkter. Ju mer underlag vi har, desto bättre möjligheter har vi att planera för att den eventuella vindparken ska bli så positiv som möjligt för alla i området – och för hela Rättvik.