Fördelar med Vindkraft

Stor klimatnytta

Klimatkrisen gör att Rättvik, Sverige och hela världen just nu ställer om för att snabbt minska koldioxidutsläppen. En viktig del i det arbetet är att elektrifiera industrin, transporterna och övriga samhället. För att klara det behövs en kraftigt ökad elproduktion, vilket Sverige har goda förutsättningar för.


Vindkraft är det fossilfria kraftslag som kan byggas ut snabbast i stor skala, och för varje nytt vindkraftverk som byggs minskar utsläppen. Tack vare den tekniska utvecklingen ger nya vindkraftverk omkring fyra gånger mer el än genomsnittet för befintliga vindkraftverk. Det betyder att vi kan skapa stor klimatnytta med betydligt färre verk.


Ett enda modernt vindkraftverk i bra vindläge kan producera 25 GWh el per år, vilket motsvarar användningen av hushållsel i cirka 5 000 villor. Samtidigt minskar det utsläppen av koldioxid med cirka 9000 ton per år. Det är ungefär lika mycket som 5000 fossildrivna bilar släpper ut varje år. 


Fler arbetstillfällen


Etablering av en ny vindpark skapar direkta och indirekta arbetstillfällen till regionen, både under byggtiden och under de cirka 30 år som parken är i drift. Hur många nya jobb en eventuell vindpark i Gundåsmoren kan ge är svårt att säga så här tidigt i processen eftersom vi i dagsläget inte vet hur stor vindparken skulle kunna bli. Men så långt det är möjligt kommer vi vilja använda lokal arbetskraft och samarbeta med det lokala näringslivet. Under driften krävs ungefär en person per fem vindkraftverk för drift och underhåll. 


Lägre elpriser


När vindkraftverken väl är på plats är kostnaderna för att producera el låga, eftersom det inte krävs något bränsle för att driva dem. Det betyder att varje ny vindpark bidrar till lägre elpriser för både näringsliv och hushåll. 


Del av vinsten till bygden


Rättviks kommun har tagit fram riktlinjer för vindkraft som innebär att vindkraftoperatörer ska betala minst 0,5 procent av intäkterna i bygdepeng till kommunen. Pengarna ska användas till projekt som är positiva för bygden där parken etableras. Det här kommer vi på RWE självklart medverka till. På så sätt kan vindkraften utnyttjas till att utveckla landsbygden i kommunen.