Tillståndsprocessen för en vindpark

Tillstånd enligt miljöbalken


För att få bygga en vindpark krävs tillstånd enligt 9 kapitlet i miljöbalken. I detta fallet är det miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Dalarnas län som prövar och fattar beslut om vindparken ska få tillstånd eller inte. 


Tidig dialog


Det första steget i processen är den tidiga dialogen, där vi som vindkraftprojektör bjuder in närboende, fastighetsägare och andra intressenter som kan beröras av vindparken att lämna synpunkter och förslag.


Samråd


Nästa steg är att vi genomför samråd med de parter som berörs av vindparken. Det handlar om boende i närområdet, särskilt berörda, allmänheten, föreningar, organisationer och myndigheter. Vid samrådet, precis som i den tidiga dialogen, har intressenter möjlighet att lämna information och synpunkter. Den information och de synpunkter vi får in blir bland annat en del av underlaget för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för parken.


Miljökonsekvensbeskrivning


Som vindkraftprojektör ska vi ta fram en miljökonsekvensbeskrivning, där vi identifierar och beskriver det intrång som vindparken kan antas innebära i området och vilken påverkan det kan ha på människor, djur, natur och miljö. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer innehålla resultaten från flera olika utredningar som vi genomför, bland annat:


  • Hur riksintressen och intressen som är skyddade enligt miljöbalken påverkas
  • Hur fåglar, fladdermöss, andra djur och natur påverkas 
  • Hur kulturmiljö och friluftsliv kan påverkas 
  • Hur landskapsbilden påverkas och hur parken kan uppfattas visuellt 
  • Hur ljud, hinderbelysning och skuggor kan uppfattas 

När samråd och utredningar har genomförts och miljökonsekvensbeskrivningen är klar kan en tillståndsansökan lämnas in till miljöprövningsdelegationen.